دوره 4، شماره 1 - ( 1-1399 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 63-57 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


چکیده:   (2226 مشاهده)
مقدمه: بهره وری نیروی انسانی بعنوان مهمترین معیار بهره وری با  اغلب تجزیه و تحلیل های سازمانی در ارتباط است واز طرفی یکی از عوامل ایجاد منافعی همچون بهره‌ وری در سازمان، رفتارشهروندی سازمانی است . لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و بهروری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درسال 1396 می باشد .
روش کار: مطالعه حاضرمطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی بوده که در سه بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با رویکرد نگرش سنجی انجام شد .داده ها ازطریق توزیع  پرسشنامه ای که پایایی وروایی آن تایید شده است دربین 211 نفر از کارکنان این بیمارستان ها به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری گردید . پرسشنامه شامل دوبخش رفتار شهروندی سازمانی در پنج بعد (وظیفه ، نوعدوستی، جوانمردی، احترام وفضیلت ) با 15 سوال و بخش بهره وری نیروی انسانی در هفت بعد(توانایی ،درک، حمایت ،انگیزش ،بازخورد ،اعتبار و سازگاری) با 26سوال برای هریک ازکارکنان ثبت گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون، تی تست و آنالیزواریانس در نرم افزار spss16استفاده گردید.
یافته ها : میانگین نمره کلی رفتارشهروندی سازمانی و میانگین نمره کلی بهره وری نیروی انسانی به ترتیب( 32/0 ±06/3) و ( 62/0  ±50/3)بدست آمد. بررسی میانگین نمره رفتار شهروندی سازمانی باتفکیک هریک از ابعاد آن نشان داد بالاترین میانگین نمره به نوعدوستی( 54/0 ±11/4 )وپایین ترین میانگین نمره به جوانمردی(75/0 ±58/1) اختصاص داشت .واز بین ابعاد مختلف تشکیل دهنده بهره وری نیروی انسانی بالاترین میانگین نمره مربوط به توانایی (55/0±89/3)وکمترین آن مربوط به حمایت (57/0±22/3) می باشد. بر اساس دیدگاه  کارکنان  بین رفتارشهروندی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛r=0/297 ,p<0/001
بحث و نتیجه گیری: رفتار شهروندی سازمانی تاثیری مستقیم در بهره وری کارکنان از دیدگاه کارکنان بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دارد. بنابراین فراهم کردن زمینه هایی برای بروز رفتار شهروندی سازمانی، میتواند عاملی موثر در افزایش سطح بهره وری نیروی انسانی باشد.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1398/9/18 | پذیرش: 1399/7/1 | انتشار: 1399/1/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.